skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: 20th Century xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uma reflexão transnacional sobre a historiografia das nações e dos nacionalismos na Europa (séculos XIX-XX)

Seixas, Xosé M. Núñez

Análise Social, 1 January 2016, Vol.51(221), pp.942-964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00032573 ; E-ISSN: 21822999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentation. Paths, Detours, and Connections: Consumption and Its Contribution to Latin American History

Trentmann, Frank ; Otero-Cleves, Ana

Historia Crítica, Jul-Sep 2017, Issue 65, pp.13-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; DOI: 10.7440/histcrit65.2017.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Políticas culturales: la producción historiográfica sobre América Latina en la primera mitad del siglo xx */ Cultural Politics: the Historiographical Production on Latin America in the First Half of the 20th Century/ Políticas culturais: a produção historiográfica sobre a América Latina na primeira metade do século xx

Londoño, Hernando

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Jan-Jun 2017, Vol.44(1), pp.363-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01202456 ; DOI: 10.15446/achsc.v44n1.61231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumo y género: una revisión de la producción historiográfica reciente sobre América Latina en el siglo XX *

Pérez, Inés

Historia Crítica, Jul-Sep 2017, Issue 65, pp.29-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; DOI: 10.7440/histcrit65.2017.02

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seixas, Xosé M. Núñez
  2. Londoño, Hernando
  3. Frank Trentmann
  4. Pérez, I.
  5. Otero-Cleves, Ana María

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...