skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: KISS (Korean studies Information Service System) xóa Chủ đề: 경제적 편익 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

노후산업단지 재생사업의 경제적 편익 추정: 생산함수 접근법 ( Economic Benefit of Renovating Deteriorated Industrial Disricts: Production Function Approach )

김준형 ; Kim Jun-hyung ; 최명섭 ; Choi Myoungsub

부동산학연구, 2017, Vol.23(4), p.53

ISSN: 1229-4403

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 김준형
  2. Kim Jun-hyung
  3. Choi Myoungsub
  4. 최명섭

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...