skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: 第二语言教学 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
《跨文化的语言传通》评介
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《跨文化的语言传通》评介

葛厚伟

求索, 2013, Issue 05, pp.268-268

ISSN: 1001-490X

Truy cập trực tuyến

2
应对汉语教学重新进行分类和命名
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应对汉语教学重新进行分类和命名

郭熙

世界 - Chinese Teaching in the World, 2014, Vol.28(04), pp.438-439

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

3
“后方法”理念与对外汉语教学中的课程目标问题
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“后方法”理念与对外汉语教学中的课程目标问题

孙德金

世界 - Chinese Teaching in the World, 2014, Vol.28(04), pp.442-443

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

4
对外汉字写字教学基本策略研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉字写字教学基本策略研究

耿红卫

文建设, 2015, Issue 6Z, p.15

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

5
汉语作为第二语言教学的基本教学理论探讨(上)——评《对外汉语教育学引论》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语作为第二语言教学的基本教学理论探讨(上)——评《对外汉语教育学引论》

吴坤湖

中国刊 - Journal of The Chinese Society of Education, 2017, Issue 08, pp.J0013-J0013

ISSN: 1002-4808

Truy cập trực tuyến

6
新形势下对外汉语教学学科建设与发展座谈会纪要
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新形势下对外汉语教学学科建设与发展座谈会纪要

世界 - Chinese Teaching in the World, 2012, Issue 03, pp.431-432

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

7
关于“对外汉语教学概论”课程教学的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于“对外汉语教学概论”课程教学的思考

董瑞兰

福建论坛:人文社会科版 - Fujian Tribune (The Humanities & Social Sciences Bimonthly), 2012, Issue S2, pp.32-33

ISSN: 1671-8402

Truy cập trực tuyến

8
过程写作的实践与理论
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

过程写作的实践与理论

杨俐

世界 - Chinese Teaching in the World, 2004, Issue 1, pp.90-99

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

9
他山之石,可以攻玉 --美国第38届TESOL年会综述 - Others' Experience Can Be Lessons --A Review of The 38th TESOL Convention and Exhibition of U. S. A.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

他山之石,可以攻玉 --美国第38届TESOL年会综述 - Others' Experience Can Be Lessons --A Review of The 38th TESOL Convention and Exhibition of U. S. A.

宗世海 ; 刘晓露

暨南大华文报 - Journal of College of Chinese Language and Culture of Jinan University, 2004, Issue 4, pp.71-76

ISSN: 1671-5306

Truy cập trực tuyến

10
中外学生词汇和汉字学习对比分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中外学生词汇和汉字学习对比分析

王又民

世界 - Chinese Teaching in the World, 2002, Issue 4, pp.43-47

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

11
Task-based Approaches to Second Language Pedagogy and the Design of Chinese Textbooks at Tertiary Level
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task-based Approaches to Second Language Pedagogy and the Design of Chinese Textbooks at Tertiary Level

JianjunURWIN ; DULiping

世界 - Chinese Teaching in the World, 2003, Issue 3, pp.84-98

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

12
谈汉语二语教学的学科建设
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

谈汉语二语教学的学科建设

崔希亮

世界 - Chinese Teaching in the World, 2007, Issue 3, pp.6-8

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

13
近20年对外汉语教育学科的理论建设
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

近20年对外汉语教育学科的理论建设

刘甦

世界 - Chinese Teaching in the World, 2000, Issue 01, pp.51-61

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

14
对外汉语教学理论与国外外语教学理论比较研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学理论与国外外语教学理论比较研究

王玉英 ; ; ; 蔡鹏飞

求实 - Truth Seeking, 2008, Issue S1, pp.247-249

ISSN: 1007-8487

Truy cập trực tuyến

15
汉语教员应有的意识
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语教员应有的意识

陆俭明

世界 - Chinese Teaching in the World, 2005, Issue 1, pp.60-63

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

16
对比研究与对外汉语教学-兼论对比研究的三个时期、三个目标和三个层面
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对比研究与对外汉语教学-兼论对比研究的三个时期、三个目标和三个层面

潘文国

暨南大华文报 - Journal of College of Chinese Language and Culture of Jinan University, 2003, Issue 1, pp.5-7

ISSN: 1671-5306

Truy cập trực tuyến

17
对外汉语教学综合型电视教材的编制
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学综合型电视教材的编制

彭柳

电化育研究 - E-education Research, 2001, Issue 3, pp.68-71

ISSN: 1003-1553

Truy cập trực tuyến

18
试论对外汉语教师的必备素质
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论对外汉语教师的必备素质

周正兴

苏州大报:哲社会科版 - Academic Journal of Suzhou University(Philosophy and Social Sciences), 1995, Issue 04, pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4403

Truy cập trực tuyến

19
第八届国际汉语教学讨论会在北京召开
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

第八届国际汉语教学讨论会在北京召开

无;

言科 - Linguistic Sciences, 2005, Vol.4(6), pp.102-102

ISSN: 1671-9484

Truy cập trực tuyến

20
语言教育学是一门重要的独立学科
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

语言教育学是一门重要的独立学科

世界 - Chinese Teaching in the World, 1998, Issue 02, pp.44-49

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (12)
 2. 1993đến1997  (16)
 3. 1998đến2002  (12)
 4. 2003đến2008  (17)
 5. Sau 2008  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 吕必松
 2. 刘珣
 3. 王文虎
 4. 方晓华
 5. 王魁京

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...