skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: 维普资讯 (Chongqing VIP Information Co.) xóa Chủ đề: 整体改革 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
探索潜能开发规律,深化教学整体改革 - Discovering the Pattern and Deepening of Potential Development Overall Reform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

探索潜能开发规律,深化教学整体改革 - Discovering the Pattern and Deepening of Potential Development Overall Reform

徐红 ; XU Hong

现代基础教育研究, 2011, Vol.1(1), pp.83-89

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. XU Hong
  2. 徐红

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...