skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: 外语教学 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
他山之石,可以攻玉 --美国第38届TESOL年会综述 - Others' Experience Can Be Lessons --A Review of The 38th TESOL Convention and Exhibition of U. S. A.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

他山之石,可以攻玉 --美国第38届TESOL年会综述 - Others' Experience Can Be Lessons --A Review of The 38th TESOL Convention and Exhibition of U. S. A.

宗世海 ; 刘晓露

暨南大华文报 - Journal of College of Chinese Language and Culture of Jinan University, 2004, Issue 4, pp.71-76

ISSN: 1671-5306

Truy cập trực tuyến

2
中国过渡语研究的现状与前瞻
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国过渡语研究的现状与前瞻

司联合

江苏社会科 - Jiangsu Social Sciences, 2002, Issue 5, pp.140-143

ISSN: 1003-8671

Truy cập trực tuyến

3
对外汉语教学学科理论建设的里程碑——重读吕叔湘《通过对比研究语法》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学学科理论建设的里程碑——重读吕叔湘《通过对比研究语法》

赵永新

世界 - Chinese Teaching in the World, 1997, Issue 02, pp.97-100

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

4
第五届国际汉语教学讨论会闭幕式致辞
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

第五届国际汉语教学讨论会闭幕式致辞

吕必松

世界 - Chinese Teaching in the World, 1996, Issue 03, pp.15-15

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

5
试论对外汉语教师的必备素质
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论对外汉语教师的必备素质

周正兴

苏州大报:哲社会科版 - Academic Journal of Suzhou University(Philosophy and Social Sciences), 1995, Issue 04, pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4403

Truy cập trực tuyến

6
中国对外汉语教学法的发展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国对外汉语教学法的发展

吕必松

世界 - Chinese Teaching in the World, 1989, Issue 04, pp.193-202

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

7
对外汉语中级阶段教学改革构想——词语的集中强化教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语中级阶段教学改革构想——词语的集中强化教学

陈贤纯

世界 - Chinese Teaching in the World, 1999, Issue 04, pp.3-11

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

8
对少数民族汉语专业的汉文化教学探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对少数民族汉语专业的汉文化教学探析

刘平

新疆师范大报:哲社会科版 - Journal of Xinjiang Normal University (Edition of Philosophy and Social Sciences ), 1997, Issue 01, pp.92-96

ISSN: 1005-9245

Truy cập trực tuyến

9
对外汉语教学与对少数民族汉语教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学与对少数民族汉语教学

方晓华

新疆师范大报:哲社会科版 - Journal of Xinjiang Normal University (Edition of Philosophy and Social Sciences ), 1997, Issue 01, pp.74-80

ISSN: 1005-9245

Truy cập trực tuyến

10
从口语到书面——中级汉语教学课题之一
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从口语到书面——中级汉语教学课题之一

佟秉正

世界 - Chinese Teaching in the World, 1996, Issue 04, pp.94-99

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

11
西方语言文化教学的演变与发展——兼议对世界汉语教学的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

西方语言文化教学的演变与发展——兼议对世界汉语教学的影响

陈申

世界 - Chinese Teaching in the World, 1999, Issue 01, pp.10-19

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

12
语言教育问题座谈会纪要
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

语言教育问题座谈会纪要

世界 - Chinese Teaching in the World, 1998, Issue 01, pp.4-11

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

13
OPI与汉语口语水平的测试
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPI与汉语口语水平的测试

张和生

北京师范大报:社会科版 - Journal of Beijing Normal University(Social Science Edition), 1996, Issue 06, pp.96-100

ISSN: 1002-0209

Truy cập trực tuyến

14
对外汉语教学中的影像资料利用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学中的影像资料利用

祝秉耀

电化 - Media in Foreign Language Instruction, 1998, Issue 01, pp.20-22

ISSN: 1001-5795

Truy cập trực tuyến

15
浅谈对外汉语教学面临的问题
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈对外汉语教学面临的问题

王立

交评论:报 - Foreign Affairs Review, 1996, Issue 04, pp.76-79

ISSN: 1003-3386

Truy cập trực tuyến

16
在对外汉语教学的定性、定位、定量问题座谈会上的发言
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

在对外汉语教学的定性、定位、定量问题座谈会上的发言

杨庆华

世界 - Chinese Teaching in the World, 1995, Issue 01, pp.6-8

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

17
对外汉语教学与研究的现状与前瞻
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学与研究的现状与前瞻

赵金铭

中国文, 1996, Issue 06, pp.447-453

ISSN: 0578-1949

Truy cập trực tuyến

18
对外汉语教学中的快速阅读训练
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学中的快速阅读训练

鲁宝元

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 01, pp.47-52

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

19
汉语教学研究的拓新与深化——第三届国际汉语教学讨论会论文读后
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语教学研究的拓新与深化——第三届国际汉语教学讨论会论文读后

陈亚川

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 04, pp.211-223

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

20
教材语料的选择
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教材语料的选择

杨石泉

世界 - Chinese Teaching in the World, 1991, Issue 01, pp.40-42

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (5)
 2. 1989đến1991  (10)
 3. 1992đến1994  (3)
 4. 1995đến1998  (12)
 5. Sau 1998  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 吕必松
 2. 邓恩明
 3. 方晓华
 4. 祝秉耀
 5. 陈申

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...