skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: 外交 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussion and Analysis on Contemporary Sea Diplomacy
当代海洋外交论析

沈雅梅

太平洋学报 (Pacific Journal), 2013, 21(4), pp.37-45

ISSN: 1004-8049

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the history of interplay of public opinions and PRC's diplomacy
新中国的舆论与外交互动:从缺席到介入

赵瑞琦 刘慧瑾

南京邮电大学学报:社会科学版 (Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications(Social Science)), 2012, 14(3), pp.90-96

ISSN: 1673-5420

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Perspective on Chinese Sports Diplomacy Decision-making since the Founding of the People's Republic of China
新中国成立以来我国体育外交决策的历史审视

王润斌 熊晓正

首都体育学院学报 (Journal of Capital College of Physical Education), 2012, 24(2), pp.111-117

ISSN: 1009-783X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Inquiry Into Li Hongzhang's View on Foreign Policy of Gains and Losses during the Westernization Movement
洋务运动中李鸿章对外主张之得失研究

于灵 夏雨

辽宁师范大学学报:社会科学版 (Journal of Liaoning Normal University(Social Science Edition)), 2011, 34(6), pp.134-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-1751

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Governance of Modern Sports and Leisure
论国家治理现代化视域下的体育治理

公冶民

首都体育学院学报 (Journal of Capital College of Physical Education), 2014, 26(4), pp.292-297

ISSN: 1009-783X

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Yu Jing's Diplomatic Thought
浅议余靖的外交思想

赖井洋

韶关学院学报 (Journal of Shaoguan University(Social Science Edition)), 2011, 32(11), pp.19-22

ISSN: 1007-5348

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Period of Strategic Opportunity and Adjustment of China's Foreign Policy
战略机遇期视野中的我国外交策略调整

巩建华 冯旭霞

延边大学学报:社会科学版 (Journal of Yanbian University(Social Sciences)), 2012, 45(4), pp.11-17

ISSN: 1009-3311

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tentative Study on the Port Opening of Korean Dynasty under Japan's Impact in the Late 19th Century
试析19世纪中后期日本冲击下的朝鲜开港

张晓刚 国宇

辽宁师范大学学报:社会科学版 (Journal of Liaoning Normal University(Social Science Edition)), 2012, 35(4), pp.572-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-1751

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“To Understand the Place”: Geographical Knowledge and Diplomatic Practice

Kuus, Merje

The Professional Geographer, 01 October 2016, Vol.68(4), p.546-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0124 ; E-ISSN: 1467-9272 ; DOI: 10.1080/00330124.2015.1099450

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Diplomatic Functions of Jingfu in Song Dynasties
两宋京府的外交职能

吴晓萍

安徽师范大学学报:人文社会科学版 (Journal of Anhui Normal University(Humanities and Social Sciences)), 2011, 39(1), pp.35-38

ISSN: 1001-2435

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mao Zedong's Diplomacy in Light of the National Interests
国家利益视角下的毛泽东外交

李优坤

河南大学学报:社会科学版 (Journal of Henan University(Social Science)), 2010, 50(2), pp.61-66

ISSN: 1000-5242

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

明太祖与明太宗的外交与东亚国家关系的变化

万明(Wan, Ming)

한국학연구, 2014, Vol.51, pp.67-83

ISSN: 1225-195X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sino-German Diplomacy in Merkel Time
浅析默克尔时代的中德外交

孙文沛

武汉大学学报:人文科学版 (Wuhan University Journal (Humanity Sciences)), 2008, 61(3), pp.337-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-881X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Contemporary China's Diplomatic Concept of a “Harmonious World”
谈当代中国的和谐外交

时宏远

徐州工程学院学报:社会科学版 (Journal of Xuzhou Istitute of Technology), 2009, 24(2), pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-3571

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy Study of Khomeini's Iran
霍梅尼时期的伊朗外交分析

范鸿达

内蒙古民族大学学报:社会科学版 (Journal of Inner Mongolia University for the Nationalities(Social Sciences)), 2006, 32(5), pp.14-19

ISSN: 1671-0215

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functions of the Huitongguan of the Ming Dynasty
明代会同馆职能考述

王建峰

兰州大学学报:社会科学版 (Journal of Lanzhor University(Social Sciences)), 2006, 34(5), pp.100-106

ISSN: 1000-2804

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Establishing Diplomatic Relation Between the Western Zhou Dynasty and the Name of Goddess
西周与西王母建交考

刘桂英

河北大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Hebei University(Philosophy and Social Science)), 2008, 33(1), pp.89-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-6378

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Present -Day Neighbor Policy of China
浅析新时期中国的睦邻外交政策

任远喆 楼春豪

洛阳师范学院学报 (Journal of Luoyang Teachers College), 2006, 25(3), pp.48-51

ISSN: 1009-4970

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

反恐措施與人類安全:「防禦、外交、發展」三面向的整合模式

蔡育岱;張登及;譚偉恩; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 28, Page(s) 39-62.

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of China's Energy Diplomacy from the Geopolitical Perspective
中国能源外交环境的地缘政治学解读

张志

云南民族大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Yunnan Nationalities University:Social Sciences), 2008, 25(6), pp.76-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-867X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2006  (4)
 3. 2007đến2008  (4)
 4. 2009đến2011  (7)
 5. Sau 2011  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 吴晓萍
 2. 张志
 3. 时宏远
 4. 汪波
 5. 蔡育岱;張登及;譚偉恩

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...