skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Alloys and Compounds xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Θ′ Precipitates xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of grain boundaries on the preferential orientation distribution of θ′ precipitates in stress-aged Al–2Cu alloy bicrystals

Guo, Xiaobin ; Zhang, Jin ; Deng, Yunlai ; Zhang, Xinming ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, 25 July 2019, Vol.794, pp.501-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.04.264

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, J
  2. Guo, X.
  3. Guo, Xiaobin
  4. Deng, Y.
  5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...