skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Đa văn hóa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interculturalism the new era of cohesion and diversity

Cantle Ted 1950

Palgrave Macmillan; 2012 - (303.482 CAN 2012)

Truy cập trực tuyến

2
Dilemmas of pluralist democracy : autonomy vs. control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilemmas of pluralist democracy : autonomy vs. control

Dahl Robert Alan

New Haven : Yale University Press, c1982. - (321.8 DAH 1982) - ISBN0300025432

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The irony of democracy : an uncommon introduction to American politics

Dye Thomas R.; Zeigler L. Harmon

Monterey, Calif. : Duxbury Press, c1981. - (306.2 DYE 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The social construction of difference and inequality : race, class, gender, and sexuality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social construction of difference and inequality : race, class, gender, and sexuality

Ore Tracy E

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2003. - (305 SOC 2003) - ISBN0767429281 (softcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cantle Ted 1950
  2. Dye Thomas R
  3. Zeigler L. Harmon
  4. Ore Tracy E
  5. Dahl Robert Alan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...