skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Đánh giá giáo dục xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Assessment and Teaching of 21st Century Skills : Methods and Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment and Teaching of 21st Century Skills : Methods and Approach

Griffin Patrick E; Care Esther‰eeditor

Dordrecht : Springer , 2015 - (371.1 ASS 2015) - ISBN9789402401301;ISBN9789401793957‰q(electronic bk.);ISBN9401793956‰q(electronic bk.);ISBN9789401793940

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Deeper Learning Through Cognitively Demanding Test Items Results from the Analysis of Six National and International Exams

Yuan Kun; Le Vi Nhuan

RAND Corporation; 2014 - (371.262)

Truy cập trực tuyến

3
Library assessment in higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library assessment in higher education

Matthews Joseph R.

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, [2015] - (027.7 MAT 2015) - ISBN9781610698177 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Teaching & assessing 21st century skills
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching & assessing 21st century skills

Marzano Robert J.; Heflebower Tammy

Bloomington, IN : Marzano Research Laboratory, c2012. - (379.2 MAR 2012) - ISBN9780983351207;ISBN9780983351214 (hbk.);ISBN098335121X (hbk.);ISBN0983351201 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
How to design and evaluate research in education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to design and evaluate research in education

Fraenkel Jack R.; Wallen Norman E; Hyun Helen H

New York : McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 2011. - (370.72 FRA 2011) - ISBN9780078097850 (hardback);ISBN0078097851 ()

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
The principal as assessment leader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The principal as assessment leader

Guskey Thomas R

Bloomington, IN: Solution Tree Press, 2009 - (371.2 PRI 2009) - ISBN9781934009482

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Making standards useful in the classroom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making standards useful in the classroom

Marzano Robert J.; Haystead Mark W.; Association for Supervision and Curriculum Development.

Alexandria, Va. : Association for Supervision and Curriculum Development, c2008 - (379.1 MAR 2008) - ISBN9781416606482;ISBN1416606483

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Personalizing 21st century education : a framework for student success
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalizing 21st century education : a framework for student success

Domenech Daniel A.; Sherman Morton author; Brown John L. author

San Francisco, CA : Jossey-Bass, [2016] - (371.394 DOM 2016) - ISBN9781119080770 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Marzano Robert J
 2. Domenech Daniel A.
 3. Haystead Mark W.
 4. Yuan Kun
 5. Care Esther‰eeditor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...