skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigeneidad, descolonización y la paradoja del desarrollismo extractivista en el Estado Plurinacional de Bolivia: Indigeneity, decolonization and the paradox of extractive development in the Plurinational State of Bolivia

Lalander, Rickard; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 2017, Vol. 8(1), pp. 47-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-9389

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability Process and Certification in the Swedish Event Tourism Industry

Andersson, Göran; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Journal of Environmental and Tourism Analyses, 2016, Vol. 4(1), pp. 5-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2286-3745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm from pheromone primed brown trout (S<em>almo trutta</em> L.) produce more larvae

Hellström, Gustav ; Prestegaard, Tore ; Dannewitz, Johan ; Olsén, Håkan; Olsén, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi

Fish Physiology & Biochemistry, 2013, Vol. 39(3), pp. 471-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-1742 ; DOI: 10.1007/s10695-012-9712-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...