skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chairman's Note

Nye, Joseph S., Jr

International Security, 1987, Vol.12(3), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches to nuclear proliferation policy

Nye, Joseph S. , Jr.

Science, May 29, 1992, Vol.256(5061), p.1293(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American national interest and global public goods

Nye, Joseph S. , Jr.

International Affairs, April, 2002, Vol.78(2), p.233(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear lessons for cyber security?

Nye, Joseph S. , Jr.

Strategic Studies Quarterly, Winter, 2011, Vol.5(4), p.18(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-1815

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy and soft power.(Section One: Theorizing Public Diplomacy)(Author abstract)(Report)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, 2008, Vol.616, p.94(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft power and American foreign policy

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Science Quarterly, Summer, 2004, Vol.119(2), p.255(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits of American power

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Science Quarterly, Winter, 2002, Vol.117(4), p.545(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Gap between Theory and Policy.(Report)

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Psychology, August, 2008, Vol.29(4), p.593(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing nature of world power

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Science Quarterly, Summer, 1990, Vol.105(2), p.177(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American strategy after bipolarity. (United States foreign policy in the future)

Nye, Joseph S. , Jr.

International Affairs, July, 1990, Vol.66(3), p.513(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear learning and U.S.-Soviet security regimes

Nye, Joseph S. , Jr.

International Organization, Summer, 1987, Vol.41(3), p.371-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The information revolution and the paradox of American power.(Conflict and Coordination Across International Regimes)

Nye, Joseph S. , Jr.

Proceedings of the Annual Meeting-American Society of International Law, Annual, 2003, Vol.97, p.67-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-5037

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The information revolution and the paradox of American power.(Conflict and Coordination Across International Regimes)

Nye, Joseph S. , Jr.

Proceedings of the Annual Meeting-American Society of International Law, Annual, 2003, Vol.97, p.67-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-5037

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms control and international politics. (Arms Control: Thirty Years On)

Nye, Joseph S. , Jr.

Daedalus, Wntr, 1991, Vol.120(1), p.145(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-5266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old wars and future wars: causation and prevention

Nye, Joseph S. , Jr.

The Journal of Interdisciplinary History, Spring, 1988, Vol.18(4), p.581(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's rise doesn't mean war ...(UNCONVENTIONAL WISDOM)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, Jan-Feb, 2011, Issue 184, p.64(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

My soft power.(Brief article)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, Sept-Oct, 2011, Issue 188, p.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of sticky oil.(Letters)(Brief Article)(Letter to the Editor)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, July-August, 2004, Issue 143, p.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The velvet hegemon: how soft power can help defeat terrorism. (Argument)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, May-June, 2003, p.74(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In government we don't trust. (declining confidence of people in their governments)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, Fall, 1997, Issue 108, p.99(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (4)
 2. 1987đến1989  (7)
 3. 1990đến1996  (7)
 4. 1997đến2004  (8)
 5. Sau 2004  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (28)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...