skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản User Interfaces and Human Computer Interaction xóa Tất cả các phiên bản Applied Sciences xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer Vision - ACCV 2014 Workshops: Singapore, Singapore, November 1-2, 2014, Revised Selected Papers, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Vision - ACCV 2014 Workshops: Singapore, Singapore, November 1-2, 2014, Revised Selected Papers, Part III

Jawahar, C. V. ;Shan, Shiguang;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Jawahar, C. V (Editor) ; Shan, Shiguang (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319166339 ; ISBN: 3319166336 ; E-ISBN: 9783319166346 ; E-ISBN: 3319166344 ; DOI: 10.1007/978-3-319-16634-6

Toàn văn sẵn có

2
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2010: 13th International Conference, Beijing, China, September 20-24, 2010, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2010: 13th International Conference, Beijing, China, September 20-24, 2010, Proceedings, Part I

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Pluim, Josien P.W. ;Viergever, Max A.;; Jiang, Tianzi (Editor) ; Navab, Nassir (Editor) ; Pluim, Josien P. W (Editor) ; Viergever, Max A (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642157042 ; ISBN: 3642157041 ; E-ISBN: 9783642157059 ; E-ISBN: 364215705X ; DOI: 10.1007/978-3-642-15705-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kittler, Josef
  2. Kanade, Takeo
  3. Hutchison, David
  4. Shan, S.
  5. Navab, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...