skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Physics xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frost halos from supercooled water droplets

Jung, Stefan ; Tiwari, Manish K ; Poulikakos, Dimos

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 October 2012, Vol.109(40), pp.16073-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23012410 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1206121109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significant heat transfer enhancement in microchannels with herringbone-inspired microstructures

Marschewski, Julian ; Brechbühler, Raphael ; Jung, Stefan ; Ruch, Patrick ; Michel, Bruno ; Poulikakos, Dimos

International Journal of Heat and Mass Transfer, April 2016, Vol.95, pp.755-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9310 ; E-ISSN: 1879-2189 ; DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.12.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gold-surface binding of molecular switches studied by Mössbauer spectroscopy

Homenya, Patrick ; Messerschmidt, Markus ; Tahir, Muhammad ; Martinez, Victor ; Cheng, Yajun ; Gutmann, Jochen ; Klein, Michael ; Jung, Stefan ; Wolff, Morris ; Saadat, Reza ; Nariaki, Driss ; Boča, Roman ; Klingelhöfer, Göstar ; Tremel, Wolfgang ; Renz, Franz

Hyperfine Interactions, 2012, Vol.205(1), pp.63-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3843 ; E-ISSN: 1572-9540 ; DOI: 10.1007/s10751-011-0426-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contactless Transport and Mixing of Liquids on Self-Sustained Sublimating Coatings

Milionis, Athanasios ; Antonini, Carlo ; Jung, Stefan ; Nelson, Anders ; Schutzius, Thomas ; Poulikakos, Dimos; Poulikakos, Dimos (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 3, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/acs.langmuir.6b04377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing Quantum Dot Solar Cells Stability with a Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes Interlayer Below the Top Anode

Salazar-Rios, Jorge Mario ; Sukharevska, Nataliia ; Speirs, Mark Jonathan ; Jung, Stefan ; Dirin, Dmitry ; Dragoman, Ryan M. ; Allard, Sybille ; Kovalenko, Maksym V. ; Scherf, Ullrich ; Loi, Maria Antonietta; Photophysics and OptoElectronics

Advanced Materials Interfaces, 2018, Vol.5(22), pp.urn:issn:2196-7350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 2196-7350

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jung, Stefan
  2. Poulikakos, Dimos
  3. Scherf, Ullrich
  4. Speirs, Mark Jonathan
  5. Sukharevska, Nataliia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...