skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến1994 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Expert Systems in Engineering Principles and Applications: International Workshop Vienna, Austria, September 24–26, 1990 Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expert Systems in Engineering Principles and Applications: International Workshop Vienna, Austria, September 24–26, 1990 Proceedings

Gottlob, Georg ; Nejdl, Wolfgang; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783540467113 ; ISBN: 3540467114 ; DOI: 10.1007/3-540-53104-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nejdl, W.
  2. Gottlob, G.
  3. Nejdl, Wolfgang
  4. Gottlob, Georg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...