skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kosch, Thomas xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Cognitive Assistance with Mobile Electroencephalography: A Case Study with In-Situ Projections for Manual Assembly

Kosch, Thomas ; Funk, Markus ; Schmidt, Albrecht ; Chuang, Lewis

Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 19 June 2018, Vol.2(EICS), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2573-0142 ; DOI: 10.1145/3229093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, Albrecht
  2. Kosch, T.
  3. Kosch, Thomas
  4. Schmidt, A.
  5. Funk, Markus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...