skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Khakimzyanov, Gayaz xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes: Application to Tsunami Wave Modelling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes: Application to Tsunami Wave Modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina Yu.

Geosciences, 5/2019, Vol.9(5), p.197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2076-3263 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/geosciences9050197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Denys Dutykh
  2. Mitsotakis, Dimitrios
  3. Mitsotakis, D.
  4. Nina Yu. Shokina
  5. Khakimzyanov, Gayaz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...