skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Documentary Modernism: Worldly Sympathies, Ideal Collectivities and Dissenting Individualism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documentary Modernism: Worldly Sympathies, Ideal Collectivities and Dissenting Individualism

Irina, Rasmussen

World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange, pp.185-198 [Tạp chí có phản biện]

Series ISSN: 2002-0163 ; ISSN: 2002-0163 ; ISSN: 2002-0163 ; DOI: 10.16993/bat.q

Toàn văn sẵn có

2
Threat and Defense-Chapter Four:From Anxiety to Approach
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Threat and Defense-Chapter Four:From Anxiety to Approach

Jonas, Eva ; McGregor, Ian ; Klackl, Johannes ; Agroskin, Dmitrij ; Fritsche, Immo ; Holbrook, Colin ; Nash, Kyle ; Proulx, Travis ; Quirin, Markus

Advances in Experimental Social Psychology, pp.219-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0065-2601 ; ISBN: 978-0-12-800052-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-800052-6.00004-4

Toàn văn không sẵn có

3
Mindblindness-Chapter 15:Metaphor and Neuroaesthetics in the Works of Silas Weir Mitchell and Simon Baron-Cohen
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mindblindness-Chapter 15:Metaphor and Neuroaesthetics in the Works of Silas Weir Mitchell and Simon Baron-Cohen

Swenson, Kristine

Progress in Brain Research, pp.295-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0079-6123 ; ISBN: 978-0-444-63273-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-63273-9.00015-0

Toàn văn không sẵn có

4
Optimization of mixed-refrigerant system in LNG liquefaction process
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of mixed-refrigerant system in LNG liquefaction process

Tak, Kyungjae ; Lim, Wonsub ; Choi, Kwangho ; Ko, Daeho ; Moon, Il

Computer Aided Chemical Engineering, pp.1824-1828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7946 ; ISBN: 978-0-444-53895-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-54298-4.50143-4

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tak, Kyungjae
  2. Jonas, Eva
  3. Proulx, Travis
  4. Ko, Daeho
  5. McGregor, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...