skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa Năm xuất bản: Trước1972 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thallium poisoning

Petersen, K E

Ugeskrift for laeger, 24 February 1961, Vol.123, pp.268-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-5782 ; PMID: 13734812 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thalliumforgiftning.
Thallium poisoning

Hofmann-Bang, A

Ugeskrift for laeger, 01 November 1956, Vol.118(44), pp.1309-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-5782 ; PMID: 13401540 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mangeårig intrauterin retention af metalpessar.
Year-long intrauterine retention of a metal pessary

Petersen, P F

Ugeskrift for laeger, 21 August 1958, Vol.120(34), pp.1129-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-5782 ; PMID: 13593004 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petersen, K E
  2. Petersen, P F
  3. Hofmann-Bang, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...