skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 700  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Studies in Ethnicity and Nationalism xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Nationalism and the City

Foster, John

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12138

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Ethnicity, Nationalism, and Education

Baumann, Hannes

Studies in Ethnicity and Nationalism, December 2013, Vol.13(3), pp.439-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Ethnic Nationalism, Universality, and Cornish Identity

Willett, Joanie

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2013, Vol.13(2), pp.201-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue on 'Nationalism, Ethnicity, and Boundaries'

Studies in Ethnicity and Nationalism, April, 2013, Vol.13(1), p.1(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Nepali Nationalism

Bhandari, Kalyan

Studies in Ethnicity and Nationalism, December 2016, Vol.16(3), pp.416-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo‐Nazi Nationalism

Cooter, Amy

Studies in Ethnicity and Nationalism, December 2011, Vol.11(3), pp.365-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/j.1754-9469.2011.01126.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakespeare, Ethnicity, and Nationalism: Introduction

Foster, John ; Murphy, Andrew

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2016, Vol.16(2), pp.186-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12193

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Nationalism and Belonging

Voronkova, Anastasia ; Mansour, Dina

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12131

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genuinely A merican: C roatian‐ A merican Race, Manhood, and Nationalism in Postwar Pittsburgh

Duryea, Scott N.

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2013, Vol.13(2), pp.138-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12027

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise of Empires and Nationalism

Hung, Ho‐Fung ; Kumral, Sefika

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12278

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Women and the New Nationalism

Davis‐Packard, Kent

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12246

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Empire before and after 1917

Semyonov, Alexander ; Smith, Jeremy

Studies in Ethnicity and Nationalism, December 2017, Vol.17(3), pp.369-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12255

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rebirth of Flemish Nationalism: Assessing the Impact of N-VA Chairman Bart De Wever's Charisma

Rochtus, Dirk

Studies in Ethnicity and Nationalism, Oct, 2012, Vol.12(2), p.268(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnopolitics in Cyberspace: The Internet, Minority Nationalism, and the Web of Identity. By Robert A. Saunders.(Report)

Belton, Kristy A.

Studies in Ethnicity and Nationalism, Oct, 2012, Vol.12(2), p.410(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Powerful Nation: Neoliberalism and G reek Nationalism in T hrace at the Turn of the Twenty‐First Century

Gkintidis, Dimitrios

Studies in Ethnicity and Nationalism, December 2014, Vol.14(3), pp.452-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Nationalism and the Revolutions of 1917

Foster, John

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12252

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue on ‘Nationalism, Ethnicity, and Boundaries’

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Combined and Uneven Development of Afghan Nationalism

Gopal, Anand

Studies in Ethnicity and Nationalism, December 2016, Vol.16(3), pp.478-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Notions of Nationalism on Women's Rights in Egypt

Shahin, Magda ; El‐Ghazaly, Yasmeen

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2017, Vol.17(2), pp.177-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Banal Nationalism, Football, and Discourse Community in Africa: Banal Nationalism, Football, and Discourse Community in Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banal Nationalism, Football, and Discourse Community in Africa: Banal Nationalism, Football, and Discourse Community in Africa

Vidacs, Bea

Studies in Ethnicity and Nationalism, 04/2011, Vol.11(1), pp.25-41 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2011.01105.x

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 700  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (65)
 2. 2004đến2006  (60)
 3. 2007đến2009  (121)
 4. 2010đến2013  (223)
 5. Sau 2013  (231)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (578)
 2. Bình xét khoa học  (122)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (696)
 2. Italian  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hinnebusch, Raymond
 2. Foster, John
 3. Karell, Daniel
 4. Mock, Steven J.
 5. Terlouw, Kees

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...