skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Majewski, Piotr xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching the nation: history and nationalism in Polish school history education

Jaskułowski, Krzysztof ; Majewski, Piotr ; Surmiak, Adrianna

British Journal of Sociology of Education, 02 January 2018, Vol.39(1), p.77-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5692 ; E-ISSN: 1465-3346 ; DOI: 10.1080/01425692.2017.1304205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The UEFA European Football Championship 2012 and pop nationalism in Poland: between confirmation and contestation

Jaskulowski, Krzysztof ; Majewski, Piotr

Identities, 02 September 2016, Vol.23(5), p.555-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1070-289X ; E-ISSN: 1547-3384 ; DOI: 10.1080/1070289X.2015.1075406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Politics of memory in Upper Silesian schools: Between Polish homogeneous nationalism and its Silesian discontents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics of memory in Upper Silesian schools: Between Polish homogeneous nationalism and its Silesian discontents

Jaskulowski, Krzysztof ; Majewski, Piotr

Memory Studies, 11/23/2017, p.175069801774193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-6980 ; E-ISSN: 1750-6999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1750698017741933

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African-American Music in the Service of White Nationalists: Polish “Patriotic Rap” as a Pop Cultural Tool to Promote National Values

Piotr Majewski

European Journal of American Studies, 01 January 2019, Vol.13(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1991-9336 ; E-ISSN: 1991-9336 ; DOI: 10.4000/ejas.13655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Majewski, Piotr
  2. Jaskulowski, Krzysztof
  3. Majewski, P
  4. Surmiak, A.
  5. Surmiak, Adrianna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...