skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản ACM Digital Library xóa Tất cả các phiên bản Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A VIRTUAL OPERATING SYSTEM

Hall, Dennis E. ; Scherrer, Deborah K. ; Sventek, Joseph S.; Computing Sciences Directorate ; Physics Division

Journal Name: Communication of the Association for Computing Machinery; Journal Volume: 23; Journal Issue: 9 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1145/359007.359010

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...