skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Krause, Walter K.H. xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Biologic Substrates Containing ASA
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biologic Substrates Containing ASA

Krause, Walter K. H; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.111-120

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_9

Toàn văn sẵn có

2
Site and Risk Factors of Antisperm Antibodies Production in the Male Population
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site and Risk Factors of Antisperm Antibodies Production in the Male Population

Marconi, Marcelo; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.97-109

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_8

Toàn văn sẵn có

3
Sperm-Specific T Lymphocytes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm-Specific T Lymphocytes

Krause, Walter K. H ; Hertl, Michael; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.91-96

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_7

Toàn văn sẵn có

4
Immune Chemistry of ASA
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune Chemistry of ASA

Kurpisz, Maciej; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.79-90

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_6

Toàn văn sẵn có

5
The Immune Privilege of the Testis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immune Privilege of the Testis

Fijak, Monika; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.69-77

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_5

Toàn văn sẵn có

6
Sperm Functions Influenced by Immune Reactions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm Functions Influenced by Immune Reactions

Krause, Walter K. H; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.49-65

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_4

Toàn văn sẵn có

7
Sperm Surface Proteomics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm Surface Proteomics

Gadella, B M; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.33-48

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_3

Toàn văn sẵn có

8
Methods of Analysis of Sperm Antigens Related to Fertility
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of Analysis of Sperm Antigens Related to Fertility

Shetty, Jagathpala; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.13-31

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_2

Toàn văn sẵn có

9
Proteomics of Human Spermatozoa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics of Human Spermatozoa

Aitken, R John; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.3-12

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_1

Toàn văn sẵn có

10
Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility

Krause, Walter K. H. ;Naz, Rajesh K.;; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
ASA in the Female
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASA in the Female

Clarke, Gary N; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.121-130

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_10

Toàn văn sẵn có

12
Sperm-Immobilizing Antibody and Its Target Antigen (CD52)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm-Immobilizing Antibody and Its Target Antigen (CD52)

Hasegawa, Akiko; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.131-141

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_11

Toàn văn sẵn có

13
Male Autoimmune Infertility
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male Autoimmune Infertility

Francavilla, Felice; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.145-153

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_12

Toàn văn sẵn có

14
Tests for Sperm Antibodies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tests for Sperm Antibodies

Agarwal, A; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.155-164

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_13

Toàn văn sẵn có

15
Impact on Fertility Outcome
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact on Fertility Outcome

Ulcova-Gallova, Z; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.165-173

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_14

Toàn văn sẵn có

16
Sperm Antibodies and Assisted Reproduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm Antibodies and Assisted Reproduction

Check, Jerome H; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.175-184

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_15

Toàn văn sẵn có

17
Treatment of Immune Infertility
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of Immune Infertility

Naz, Rajesh K; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.185-194

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_16

Toàn văn sẵn có

18
Immunization with Sperm Antigens to Induce Contraception
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunization with Sperm Antigens to Induce Contraception

Naz, Rajesh K; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.197-207

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_17

Toàn văn sẵn có

19
Immunocontraception in Wildlife Animals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunocontraception in Wildlife Animals

Jewgenow, Katarina; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.209-221

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_18

Toàn văn sẵn có

20
Experience from Clinical Trials with Fertility Control Vaccines
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experience from Clinical Trials with Fertility Control Vaccines

Talwar, G P; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.223-231

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_19

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...