skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Analysis xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 2, Phép tính tích phân hàm một biến,chuỗi số, Dãy hàm-Chuỗi hàm

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQG, 2002 - (515 TR-L(2) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN., 2002 - (515 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 3, Tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2009 - (515 TR-L(3) 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phép tính vi phân và tích phân. Tập 2, Giải tích I và II

Nguyễn Văn Khuê; Cấn Văn Tuất; Đậu Thế Cấp

H. : ĐHQGHN, 1995 - (515 NG-K(2) 1995)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích II

Phạm Ngọc Thao

H. : ĐHTH, 1979 - (515 PH-T 1979)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2006 - (515 NG-H 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 1, Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến

Trần Đức Long; Nguyễn Đình Sang; Hoàng Quốc Toàn

H. : ĐHQG, 2001 - (515 TR-L(1) 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hàm thực và giải tích hàm

Phạm Kỳ Anh; Trần Đức Long

H. : ĐHQGHN, 2001 - (515 PH-A 2001)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán học : Dùng cho sinh viên toán tin học và các ngành kỹ thuật. Tập 1

Tạ Khắc Cư; Nguyễn Văn Quảng

H. : ĐHQGHN, 2005 - (515 TA-C(1) 2005)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán học : Dùng cho sinh viên toán tin học và các ngành kỹ thuật. Tập 2

Tạ Khắc Cư; Nguyễn Văn Quảng

H. : ĐHQGHN, 2005 - (515 TA-C(2) 2005)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương trình vi phân : nhóm ngành II

Đào Huy Bích; Phan Văn Hạp; Phạm Thị Oanh

H. : ĐHQG HN, 1998 - (515 ĐA-B 1998)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 2. Phần 1

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQG, 2001 - (515 TR-L(2.1) 2001)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phép tính biến phân

Đào Huy Bích

H. : ĐHQGHN, 2002 - (515 ĐA-B 2002)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích : tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Tập 3

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2006 - (515 TR-L(3) 2006)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính

Lê Quang Trung

H. : ĐHQG, 1997 - (515 LE-T 1997)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 3, tích phân phụ thuộc tham số - tích phân bội tích phân đường và tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2009 - H. : ĐHQGHN, 2007 - H. : ĐHQGHN , 2011 - H. : ĐHQGHN, 2012 - (515 TR-L(3) 2009) - (515 TR-L(3) 2007) - (515 TR-L(3) 2011) - (515 TR-L(3) 2012)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích số

Phạm Kỳ Anh

H. : ĐHQGHN, 2002 - H.: ĐHQG, 2000 - (515 PH-A 2002) - (515 PH-A 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 5 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trần Đức Long
  2. Hoàng Quốc Toàn
  3. Nguyễn Đình Sang
  4. Nguyễn Thuỷ Thanh
  5. Đỗ Đức Giáo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...