skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.195  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ob jubileju

Jernej Weiss

Muzikološki Zbornik, 01 June 2015, Vol.51(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.51.1.7-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dionysian signs in Richard Wagner's Tannhäuser

Sanna Iitti

Muzikološki Zbornik, 01 April 2015, Vol.50(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.231-237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sacred Music – a Forbidden Fruit: Musical and Non-musical Ways of Survival

Jūlija Jonāne

Muzikološki Zbornik, 01 April 2015, Vol.50(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.127-135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musical Symbols: The Symbiosis of Religious and Secular Themes in Art Heritage

Darja Koter

Muzikološki Zbornik, 01 April 2015, Vol.50(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.299-308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovenska solistična literatura za flavto

Klavdija Feguš

Muzikološki Zbornik, 01 June 2017, Vol.53(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.53.1.261-262

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harmony, Sacrifice, and Agamben’s Messianic Time

Danielson, Janet

Muzikoloski Zbornik, 2014, pp.17-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.17-30

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Proficiscere, anima Christiana': Gerontius and German Mysticism

Thomson, Aidan J

Journal of the Royal Musical Association, 01 November 2013, Vol.138(2), pp.275-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-0403 ; E-ISSN: 1471-6933 ; DOI: 10.1080/02690403.2013.830475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Babette: objava dnevnikov Savinove matere Barbare širca, rojene Žuža, v založbi Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec (2009)

Uroš Govek

Muzikološki Zbornik, 01 December 2012, Vol.48(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.48.2.267-268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Posnetki Savinovih del v arhivu Radia Slovenija in zgoščenka Friderik Širca – Risto Savin v soizdaji Založbe kaset in plošč RTV Slovenija in Zavoda za kulturo Žalec (1999)

Suzana Ograjenšek

Muzikološki Zbornik, 01 December 2012, Vol.48(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.48.2.251-253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sacral Rituality and Mysticism in the Service of the Awakening of National Identity. Baltic-Balkan Parallels in the Works of B. Kutavičius, L. Lebič and V. Tormis

Pompe, Gregor

Muzikoloski Zbornik, 2014, pp.111-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.111-125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predgovor

Dalibor Miklavčič

Muzikološki Zbornik, 01 December 2011, Vol.47(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.47.2.5-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumental Music and Franciscan Liturgy

Venišnik, Vesna

Muzikoloski Zbornik, 2014, pp.93-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.93-99

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secular and Sacred in the Second Half of the Sixteenth Century: The Case of Masses Nasce la pena mia of Bartolomeo Spontone and Costanzo Antegnati

Grabnar, Klemen

Muzikoloski Zbornik, 2014, pp.181-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.181-198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rosary and the Rose: Clergymen as Creators of Secular Poetry and Music in Early-modern Balkans

John Plemmenos

Muzikološki Zbornik, 01 April 2015, Vol.50(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.77-91

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resacralization of the sacred: Carthusian liturgical plainchant and (re)biblicization of its texts

Šter, Katarina

Muzikoloski Zbornik, 2014, pp.157-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.157-180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musikgeschichte als heilige Geschichte - ein Versuch, die Entwicklung neu zu verstehen

Schultz, Wolfgang-Andreas

Muzikoloski Zbornik, 2014, pp.7-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.7-16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliografija Muzikološkega zbornika 1965–2014

Zoran Krstulović

Muzikološki Zbornik, 01 June 2015, Vol.51(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.51.1.199-340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvedba Savinove Poslednje straže v Žalcu ob stopetdeseti obletnici skladateljevega rojstva (2009)

Lidija Koceli

Muzikološki Zbornik, 01 December 2012, Vol.48(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.48.2.261-265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lux aeternas by Two Composers: Sacred and Profane in the Context of Genre Individualisation

Trdan, Primož

Muzikoloski Zbornik, 2014, pp.273-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.273-278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‚Die Dinge stets sich selbst folgen lassen‘ – Klang und Perzeption bei Giacinto Scelsi

Elfride Reissig

Muzikološki Zbornik, 01 April 2015, Vol.50(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.53-62

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.195  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.338)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (350)
 2. 1959đến1974  (191)
 3. 1975đến1989  (457)
 4. 1990đến2005  (1.023)
 5. Sau 2005  (2.170)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.007)
 2. French  (727)
 3. Slovenian  (168)
 4. Latin  (85)
 5. Italian  (79)
 6. Spanish  (12)
 7. Portuguese  (6)
 8. Slovak  (5)
 9. Russian  (5)
 10. Dutch  (5)
 11. Swedish  (5)
 12. Greek  (4)
 13. Hebrew  (4)
 14. Polish  (3)
 15. Serbian  (2)
 16. Lithuanian  (1)
 17. Arabic  (1)
 18. Turkish  (1)
 19. Serbo-Croatian  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...