skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Algorithms xóa Chủ đề: Imaging, Three-Dimensional xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voro3D: 3D Voronoi tessellations applied to protein structures

Dupuis, Franck ; Sadoc, Jean-François ; Jullien, Rémi ; Angelov, Borislav ; Mornon, Jean-Paul

Bioinformatics (Oxford, England), 15 April 2005, Vol.21(8), pp.1715-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; PMID: 15217822 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Electron Microscopy Normal Mode Analysis graphical interface and protocol

Sorzano, Carlos Oscar S. ; de La Rosa-Trevín, José Miguel ; Tama, Florence ; Jonić, Slavica

Journal of Structural Biology, November 2014, Vol.188(2), pp.134-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-8477 ; DOI: 10.1016/j.jsb.2014.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sketch-based interface for clothing virtual characters

Turquin, Emmanuel ; Wither, Jamie ; Boissieux, Laurence ; Cani, Marie-Paule ; Hughes, John F; Wither, Jamie (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, January 2007, Vol.27(1), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2007.1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated multimedia electronic patient record and graph-based image information for cerebral tumors

Puentes, John ; Batrancourt, Bénédicte ; Atif, Jamal ; Angelini, Elsa ; Lecornu, Laurent ; Zemirline, Abdelhamid ; Bloch, Isabelle ; Coatrieux, Gouenou ; Roux, Christian

Computers in Biology and Medicine, 2008, Vol.38(4), pp.425-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4825 ; DOI: 10.1016/j.compbiomed.2008.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Coatrieux, Gouenou
  2. Wither, Jamie
  3. Jullien, Rémi
  4. Puentes, John
  5. de La Rosa-Trevín, José Miguel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...