skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Chủ đề: Literary Texts xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VASILE GOLDIŞ – GÂNDITOR ŞI OM POLITIC EUROPEAN

Boia, Stelean – Ioan

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2017, Vol.XIII(3), pp.121-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-1401 ; E-ISSN: 2067-5135

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legitimitatea revizuirilor morale. De la E. Lovinescu la „lovinescianismul” actual

Terian, Andrei

Philologica Jassyensia, 2011, Vol.VII(2 (14)), pp.153-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-5377 ; E-ISSN: 2247-8353

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Terian, Andrei
  2. Boia, Stelean – Ioan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...