skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 222.102  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

-

Janíčko, Michal

Středoevropské politické studie, 2015, Vol.XVII(1), pp.28-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1212-7817

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

, . ,

Roberts, Benjamin

The American Historical Review, 2010, Vol. 115(2), pp.626-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.115.2.626

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

,

Benjamin, Jules R

The American Historical Review, 2010, Vol. 115(2), pp.584-585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.115.2.584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

007 and the Search for Sani Yusuf Sada's "A Lookout for Sunrise" [opinion]

All Africa, August 22, 2015

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'관계'와 '존재'의 사이에서: 5.4 시기 이전(1903-1918) 진독수의 민족주의 담론 해체하기

김수영(국민대학교)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'모노노아와레(もののあはれ)'라는 공동환상의 창조 -노리나가(宣長) 이후의 문학사 서술과 내셔널리즘-

김정희(한국외국어대학교)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'민주화'를 중심으로 본 한국 현대 정치사상의 전개: 한국 현대와 서구 근대의 만남 ; The Evolution of Korean Contemporary Political Ideologies with Special Focus on Korean Democratization: the Encounter of Korea’s Contemporary Experience with That of Modern Europe

강정인(서강대학교) ; 문지영(서강대학교) ; 안외순(서강대학교) ; 김수자(이화여자대학교) ; 공진성(서강대학교) ; 오향미(서강대학교) ; 이화용(이화여자대학교) ; 홍태영(국방대학교) ; 정승현(서강대학교)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'반공주의'와 한국문학의 근대적 동학 ; A Study on Modern Dynamics between 'Bangongjuui' and Korean Contemporary Literature

김진기(건국대학교) ; 강웅식(고려대학교) ; 남원진(건국대학교) ; 임경순(성균관대학교) ; 류경동(고려대학교) ; 이봉범(동국대학교) ; 이명희(숙명여자대학교) ; 조미숙(건국대학교) ; 김한식(상명대학교(천안캠퍼스)) ; 강진호(성신여자대학교) ; 선안나(단국대학교) ; 유임하(한국체육대학교) ; 양진오(대구대학교)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'식민지근대'의 문학사적 수용과 1930년대 문학의 재인식-'카프', '구인회', '단층' 간의 상관성을 중심으로

김민정(포항공과대학교)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'위안부' 관련 신문 기사 번역에 나타난 가부장주의 변형 연구 ; Translation Shifts of Patriarchal Ideology in Newspaper Articles on 'Comfort Women'

최성희(고려대학교)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'이중구속'의 생태적 함의 ; Ecological Meaning of 'Double Binding'

신철하(강원대학교)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'재일 동포' 한국어 문학자료 수집, 정리 및 '민족문학적 성격 연구'

한승옥(숭실대학교) ; 허명숙(숭실대학교) ; 최종환(경희대학교) ; 박현선(가천대학교) ; 강명혜(숭실대학교) ; 이정희(경희대학교) ; 백로라(숭실대학교) ; 소재영(숭실대학교) ; 송현호(숭실대학교)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'재일' 담론과 아이덴티티

이한정(동국대학교)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'정치참여' 문제를 통해 본 식민지인의 '저항과 협력' 비교 - 참정권·자치 논의, 통치기구 참여 등을 중심으로 -

변은진(고려대학교) ; 최재희(고려대학교) ; 노영순(서울대학교) ; 최정수(한양대학교) ; 송규진(성균관대학교) ; 염운옥(한남대학교) ; 최규진(동양미래대학교) ; 이나미(고려대학교)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'특급 트랜스아시아호,' 자본을 넘어서 동아시아를 상상하는 ‘길’ : 만주제국, 동아시아 이산 그리고 충무로 ‘길’ 영화를 중심으로

주창규(한국예술종합학교)

Toàn văn sẵn có

17
1. A Nation Is A Nation
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. A Nation Is A Nation

Encyclopedia of Nationalism: Fundamental Themes

ISBN: 9780122272318

Toàn văn sẵn có

18
1 and 2 corinthians.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 and 2 corinthians.

Kim, Yung Suk

E-ISBN 9780800699352 ; E-ISBN 9781451426359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
1. Between Past and Future
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Between Past and Future

Heller, Agnes

Central European University Press

ISBN: 9789639116719 ; ISBN: 9639116718 ; E-ISBN: 9789633860038 ; E-ISBN: 9633860032

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

$1 billion question: Where will Milosevic be tried? Officials from the UN tribunal delivered a warrant for Milosevic's handover yesterday.

Alex Todorovic Special to The Christian Science Monitor

The Christian Science Monitor, Apr 6, 2001, p.7

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 222.102  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (130.707)
 2. Trong mục lục thư viện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (6.108)
 2. 1958đến1972  (7.307)
 3. 1973đến1987  (11.008)
 4. 1988đến2003  (60.238)
 5. Sau 2003  (135.974)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1.695)
 2. German  (1.434)
 3. Spanish  (1.336)
 4. Portuguese  (1.010)
 5. Korean  (561)
 6. Japanese  (230)
 7. Chinese  (125)
 8. Italian  (116)
 9. Turkish  (94)
 10. Russian  (72)
 11. Czech  (65)
 12. Polish  (58)
 13. Dutch  (48)
 14. Arabic  (46)
 15. Lithuanian  (29)
 16. Danish  (16)
 17. Norwegian  (11)
 18. Hungarian  (10)
 19. Slovak  (9)
 20. Romanian  (9)
 21. Malay  (9)
 22. Hebrew  (6)
 23. Icelandic  (5)
 24. Serbo-Croatian  (4)
 25. Greek  (3)
 26. Finnish  (3)
 27. Ukrainian  (2)
 28. Welsh  (2)
 29. Persian  (2)
 30. Macedonian  (1)
 31. Bengali  (1)
 32. Thai  (1)
 33. Vietnamese  (1)
 34. Hindi  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Brubaker, Rogers
 3. St Clair, William
 4. Mitter, Rana
 5. Hill, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...