skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 518  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: E - History: America xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative Internationalism: Armed Diplomacy under Jefferson, Polk, Truman, and Reagan

Nau, Henry R.

ISBN: ; E-ISBN: 9781400873722 ; DOI: 10.1515/9781400873722

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Roll of the Dice: Obama's Diplomacy with Iran

Parsi, Trita

E-ISBN: 9780300183771 ; DOI: 10.12987/9780300183771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The origins of soviet American diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins of soviet American diplomacy

Browder, Robert Paul

E-ISBN 1400878357 ; E-ISBN 9780691624020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis: From the Rise of Hitler to the End of World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis: From the Rise of Hitler to the End of World War II

Mayers, David Allan

ISBN10: 1107031265 ; ISBN13: 9781107031265 ; E-ISBN10: 1107254949 ; E-ISBN13: 9781107254947

Toàn văn sẵn có

5
British Diplomacy and US Hegemony in Cuba, 1898-1964
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Diplomacy and US Hegemony in Cuba, 1898-1964

Hull, Christopher

E-ISBN: 9781137301765 E-ISBN: 1137301767 DOI: 10.1057/9781137301765 ISBN: 9780230295445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Nixon's Back Channel to Moscow - Confidential Diplomacy and Détente
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nixon's Back Channel to Moscow - Confidential Diplomacy and Détente

Moss, Richard A.

E-ISBN: 9780813167886 ; E-ISBN: 0813167884

Toàn văn sẵn có

7
The Pilgrims Society and Public Diplomacy, 1895-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pilgrims Society and Public Diplomacy, 1895-1945

Bowman, Stephen

ISBN: 9781474417815 ; E-ISBN: 9781474417822 ; E-ISBN: 1474417825

Toàn văn sẵn có

8
The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989–2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989–2001

Cull, Nicholas

ISBN: 978-1-137-31082-8 ; E-ISBN: 978-1-137-10536-3 ; DOI: 10.1057/9781137105363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Origin of Ping-Pong Diplomacy: The Forgotten Architect of Sino-U.S. Rapprochement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origin of Ping-Pong Diplomacy: The Forgotten Architect of Sino-U.S. Rapprochement

Itoh, Mayumi

ISBN10: 0230118135 ; ISBN13: 9780230118133 ; E-ISBN10: 0230339352 ; E-ISBN13: 9780230339354

Toàn văn sẵn có

10
The Politics of Diplomacy - U.S. Presidents and the Northern Ireland Conflict, 1967-1998
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Diplomacy - U.S. Presidents and the Northern Ireland Conflict, 1967-1998

Cooper, James

ISBN: 9781474402118 ; E-ISBN: 9781474402125

Toàn văn sẵn có

11
Eisenhower and Cambodia: Diplomacy, Covert Action, and the Origins of the Second Indochina War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eisenhower and Cambodia: Diplomacy, Covert Action, and the Origins of the Second Indochina War

Rust, William J

ISBN10: 0813167426 ; ISBN13: 9780813167428 ; E-ISBN10: 0813167442 ; E-ISBN13: 9780813167442

Toàn văn sẵn có

12
Kissinger and the Invasion of Cyprus: Diplomacy in the Eastern Mediterranean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kissinger and the Invasion of Cyprus: Diplomacy in the Eastern Mediterranean

Mallinson, William

ISBN10: 144389737X ; ISBN13: 9781443897372 ; E-ISBN10: 1443898481 ; E-ISBN13: 9781443898485

Toàn văn sẵn có

13
American-Russian Rivalry in the Far East - A Study in Diplomacy and Power Politics, 1895-1914
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American-Russian Rivalry in the Far East - A Study in Diplomacy and Power Politics, 1895-1914

Zabriskie, Edward H.

ISBN: 9781512809169 ; E-ISBN: 9781512809176 ; E-ISBN: 1512809179

Toàn văn sẵn có

14
Ninigret, Sachem of the Niantics and Narrangansetts - Diplomacy, War, and the Balance of Power in Seventeenth-Century New England and Indian Country
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ninigret, Sachem of the Niantics and Narrangansetts - Diplomacy, War, and the Balance of Power in Seventeenth-Century New England and Indian Country

Fisher, Julie A. ; Silverman, David J.

ISBN: 9780801450006 ; E-ISBN: 9780801470479

Toàn văn sẵn có

15
The Italian Emigration of Modern Times: Relations between Italy and the United States concerning Emigration Policy, Diplomacy and Anti-Immigrant Sentiment, 1870-1927
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Italian Emigration of Modern Times: Relations between Italy and the United States concerning Emigration Policy, Diplomacy and Anti-Immigrant Sentiment, 1870-1927

Stahle, Patrizia Famá

ISBN10: 1443886904 ; ISBN13: 9781443886901 ; E-ISBN10: 1443892815 ; E-ISBN13: 9781443892810

Toàn văn sẵn có

16
Transforming diplomacy: engage with the world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transforming diplomacy: engage with the world

United States

Toàn văn sẵn có

17
Practicing public diplomacy A cold war odyssey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practicing public diplomacy A cold war odyssey

Yale Richmond

E-ISBN 1845454758 ; E-ISBN 9780857450135 ; E-ISBN 9781845454753

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Remaking France Americanization, public diplomacy, and the Marshall Plan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remaking France Americanization, public diplomacy, and the Marshall Plan

Mckenzie, Brian Angus

E-ISBN 1845451546 ; E-ISBN 9781845454159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Cultural Diplomacy in U.S.-Japanese Relations, 1919-1941
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Diplomacy in U.S.-Japanese Relations, 1919-1941

Davidann, Jon Thares

E-ISBN: 9780230609730 E-ISBN: 0230609732 DOI: 10.1057/9780230609730 ISBN: 9781403975324

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Soviet diplomacy and negotiating behavior--1988-90: Gorbachev-Reagan-Bush meetings at the summit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet diplomacy and negotiating behavior--1988-90: Gorbachev-Reagan-Bush meetings at the summit

Whelan, Joseph G; United States ; Library of Congress

4.F 76/1:Sp 3/v.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 518  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (109)
 2. 1962đến1980  (19)
 3. 1981đến1993  (17)
 4. 1994đến2005  (113)
 5. Sau 2005  (259)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (517)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (477)
 2. German  (22)
 3. Russian  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Johnson, Allen
 2. Roosevelt, Theodore
 3. Hart, Albert Bushnell
 4. Parkman, Francis
 5. Cooper, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...