skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Tác giả/ người sáng tác: OECD xóa Năm xuất bản: 2013đến2014 xóa Cơ sở dữ liệu: OECD iLibrary xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264226609 ; ISBN: 9264226605 ; E-ISBN: 9789264226616 ; E-ISBN: 9264226613 ; DOI: 10.1787/9789264226616-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...