skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
指纹和 Eurodac
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

指纹和 Eurodac

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-210-2 ; DOI: 10.2847/26268

Toàn văn sẵn có

2
指纹和 Eurodac.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

指纹和 Eurodac.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-160-0 ; DOI: 10.2847/20272

Toàn văn sẵn có

3
指纹和 Eurodac
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

指纹和 Eurodac

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-200-3 ; DOI: 10.2847/24832

Toàn văn sẵn có

4
指纹和 Eurodac
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

指纹和 Eurodac

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-170-9 ; DOI: 10.2847/21428

Toàn văn sẵn có

5
儿童申请 国际保护
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

儿童申请 国际保护

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-180-8 ; DOI: 10.2847/21965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Yearbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yearbook

South Carolina, Dept. of Agriculture

v.15 1918 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Globalization and localization 3 the Chinese perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and localization 3 the Chinese perspective.

E-ISBN 9789814374408 ; E-ISBN 9789814374415 ; E-ISBN 9814374407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The Columbia anthology of modern Chinese drama
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia anthology of modern Chinese drama

E-ISBN 9780231145701 ; E-ISBN 9780231521604

Toàn văn sẵn có

9
The China dream and the China path
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China dream and the China path

Tianyong, Zhou

E-ISBN 9789814472661

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Ancient Chinese thought, modern Chinese power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient Chinese thought, modern Chinese power

Yan, Xuetong

E-ISBN 0691148260 ; E-ISBN 9780691148267 ; E-ISBN 9781400838363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The lost garden a novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lost garden a novel

Li, Ang

E-ISBN 9780231175548 ; E-ISBN 9780231175555 ; E-ISBN 9780231540322

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (7)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Hindi  (1)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Hebrew  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European Asylum Support Office
 2. Xuetong Yan
 3. Howard Goldblatt
 4. Deng, Zhenglai
 5. Tianyong, Zhou

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...