skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social fabric

Cary John H.; Weinberg Julius

Boston : Little,Brown and comp., 1981 - (973 CAR 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Sides : Clashing Views on Controversial Economic Issues

Swartz Thomas R; Bonello Frank J

Connecticut : The Dushkin Publishing Group, 1995 - (338.9 TAK 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Economic indicators handbook : time series, conversions, documentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic indicators handbook : time series, conversions, documentation

Darnay Arsen J; Gale Group.

Detroit : Gale Research, c1994 - (330.973 ECO 1994) - ISBN0810364271

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Public finance and public policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public finance and public policy

Gruber Jonathan.

New York, NY : Worth Publishers, c2007. - (336.73 GRU 2007) - ISBN0716766310 (hbk.);ISBN9780716766315 (hbk.);ISBN9780716799054 (hbk.);ISBN0716799057 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bonello Frank J
  2. Cary John H
  3. Weinberg Julius
  4. Darnay Arsen J
  5. Gale Group

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...