skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: M - Music. xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
America's musical landscape
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's musical landscape

Ferris Jean.

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (780 FER 2002) - ISBN007241426X (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The audio programming book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The audio programming book

Boulanger Richard Charles; Lazzarini Victor

Cambridge, Mass. : MIT Press, c2011. - (ML74.3 .A93 2011) - ISBN9780262014465 (hardcover : alk. paper);ISBN0262014467 (hardcover : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

3
Brands that rock
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brands that rock

Blackwell Roger D.; Stephan Kristina

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2004. - (658.8 BLA 2004) - ISBN0471455172 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Canadian music journal.

Canadian Music Council. [from old catalog]

[Sackville, N. B., Canadian Music Council] [n.d.] - (ML5 .C153)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Concise history of western music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concise history of western music

Hanning Barbara Russano; Grout Donald Jay

New York : Norton, c2002. - (780.9 HAN 2002) - ISBN0393977757

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
6
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Machlis Joseph; Forney Kristine

New York : W.W. Norton, c1999. - (780 MAC 1999) - ISBN0393972909

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Forney Kristine.; Machlis Joseph

New York : W. W. Norton, c2011. - (780 FOR 2011) - ISBN9780393934151 (pbk.);ISBN0393934152 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Machlis Joseph; Forney Kristine

New York : W.W. Norton, c2003. - (780 MAC 2003) - ISBN0393978796 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
9
Good rockin' tonight : Sun Records and the birth of rock 'n' roll
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good rockin' tonight : Sun Records and the birth of rock 'n' roll

Escott Colin.; Hawkins Martin

New York : St. Martin's Press, c1991. - (781.66 ESC 1991) - ISBN0312054394

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The history of American Classical Music : MacDowell through minimalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of American Classical Music : MacDowell through minimalism

Struble John Warthen

New York : Facts on file , 1995 - (780.973 STR 1995) - ISBN081602927X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
A history of western music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of western music

Grout Donald Jay.; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c1996 - (780 GRO 1996) - ISBN0393969045

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Music : an appreciation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music : an appreciation

Kamien Roger.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2002 - (780 KAM 2002) - ISBN0072414286 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
Music first!
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music first!

White Gary C.

Madison, [Wis.] : Brown & Benchmark, c1996 - (781 WHI 1996) - ISBN069725836X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Music! : its role and importance in our lives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music! : its role and importance in our lives

Fowler Charles B.; Gerber Timothy; Lawrence Vincent P

New York : Glencoe, c1994. - (781.1 FOW 1994) - ISBN0026421216

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Music : the art of listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music : the art of listening

Ferris Jean.

Boston : McGraw-Hill, c2003. - (781.1 FER 2003) - ISBN0072491353 (softcover : alk. paper);ISBN0072829788 (CD-ROM)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Norton anthology of western music. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norton anthology of western music. Volume 1

Grout Donald Jay; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c2006- - (780.9 NOR(1) 2006) - ISBN9780393979909

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norton anthology of western music. Volume 1, Ancient to Baroque

Grout Donald Jay; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c2001 - New York : W.W. Norton, c2001. - (780 NOR(1) 2001) - (780 NOR 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Norton anthology of western music. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norton anthology of western music. Volume 2

Burkholder J. Peter; Grout Donald Jay; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c2006 - (780.9 NOR(2) 2006) - ISBN0393925625

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Rip, mix, and burn in 10 minutes or less : digital music on Mac OS X
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rip, mix, and burn in 10 minutes or less : digital music on Mac OS X

Tschetter Nate.; Molineaux Sam

New York : McGraw-Hill, c2005. - (781.49 TSC 2005) - ISBN007143190X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Rock music styles : a history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rock music styles : a history

Charlton Katherine

Boston, Mass. : McGraw Hill, [1997], c1998 - (781.66 CHA 1998) - ISBN0697340554

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (2)
 2. 1995đến1996  (3)
 3. 1997đến1998  (2)
 4. 1999đến2002  (6)
 5. Sau 2002  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (19)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Grout Donald Jay
 2. Palisca Claude V
 3. Forney Kristine
 4. Machlis Joseph
 5. Burkholder J. Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...