skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Ngôn ngữ học đối chiếu xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in american and vietnamese short stories from 1975 to 1991 = Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm dùng để biểu đạt "cuộc sống" trong các truyện ngắn của Mỹ - Việt từ 1975 đến 1991. M.A. Thesis Linguistics: 602202

Đinh Thị Mai Anh; Ngô Đình Phương

H. : University of Languages and International Studies, 2016 - (428.2 ĐI-A 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Đinh Thị Mai Anh
  2. Ngô Đình Phương

theo chủ đề:

  1. Tiếng Anh
  2. English language

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...