skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
World Heritage and human rights : lessons from the Asia-Pacific and global arena
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Heritage and human rights : lessons from the Asia-Pacific and global arena

Larsen Peter Bille author

London ; New York, NY : Routledge, 2018. - (363.69 WOR 2018) - ISBN9781138224216 (hbk);ISBN9781138224223 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to language policy : theory and method

Ricento Thomas

Malden, MA : Blackwell Pub., 2006. - (306.44 INT 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Larsen Peter Bille
  2. Ricento Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...