skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Trang Web xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Announcing Unpaywall: unlocking #openaccess versions of paywalled research articles as you browse

Piwowar, Heather ; Priem, Jason

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: the real politics of the horn of Africa: money, war and the business of power by Alex de Waal

Green, Duncan

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Priem, Jason
  2. Green, Duncan
  3. Piwowar, Heather

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...