skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Artificial Intelligence xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

PressIndex: a Semantic Web Press Clipping Application

Amardeilh, Florence ; Carloni, Olivier ; Noël, Laurence

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoMMA Corporate Memory Management through Agents Corporate Memory Management through Agents: The CoMMA project final report

Berthelot, Laurent ; Bourdeau, Marc ; Corby, Olivier ; Delteil, Alexandre ; Dieng-Kuntz, Rose ; Faron Zucker, Catherine ; Fies, Bruno ; Gandon, Fabien ; Giboin, Alain ; Hackstein, Joachim ; Karp, Hervé ; Kiss, Adorjan ; Loyson, Emmanuelle ; Perez, Philippe ; Poggi, Agostino ; Quinqueton, Joël ; Rimassa, Giovanni ; Turci, Paola

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paired Comparison-based Interactive Differential Evolution

Takagi, Hideyuki ; Pallez, Denis

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASEA : un langage de spécification pour les algorithmes évolutionnaires

Collet, Pierre ; Schoenauer, Marc ; Lutton, Evelyne ; Louchet, Jean

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Based Face Control of a Robotic Wheelchair

Escobedo, Arturo ; Rios-Martinez, Jorge ; Spalanzani, Anne ; Laugier, Christian

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Interface Challenges and Solutions for future 6G Networks

Miscopein, Benoit ; Doré, Jean-Baptiste ; Strinati, Emilio Calvanese ; Kténas, Dimitri ; Barbarossa, Sergio

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Interface Challenges and Solutions for future 6G Networks

Doré, Jean-Baptiste ; Strinati, Emilio Calvanese ; Miscopein, Benoit ; Kténas, Dimitri ; Barbarossa, Sergio

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Doré, Jean-Baptiste
  2. Barbarossa, Sergio
  3. Miscopein, Benoit
  4. Strinati, Emilio Calvanese
  5. Kténas, Dimitri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...