skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Korean xóa Tất cả các phiên bản Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

멀티미디어 내비게이션 機器의 GUI 콘텐츠 記號 分析을 통한 유저빌리티 向上 MODULE 硏究

장호현(강남대학교) ; 김민아(충남대학교) ; 김성훈(한양대학교)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

인터넷 침입 광고 효과에 있어 인터넷 탐색 행동 지향성과 비교 문화적 차이의 조절 효과에 관한 연구

임승희(전주대학교)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량 네비게이션의 재사용의도 및 길잡이로써 전반적인 관광 만족도에 미치는 영향에 관한 연구 - 제주도 관광객을 중심으로-

박영아(대구가톨릭대학교)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 중심의 웹사이트 네비게이션 디자인을 위한 도구의 개발 ; Development of a Tool for Website Navigation Design of User-centered

박은정(한국해양대학교)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

지구지형모델을 중심으로 한 상호작용 3차원영상 네비게이션 모델연구 ; The Interactive 3D Navigation Design focused on the Earth Terrain Model

김진희(백제예술대학교)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

정밀 자세기준시스템 칩 구현을 위한 기술 연구

박성수(세종대학교)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

리모콘을 입력 기기로 하는 DTV(Digital TV)의 사용 편의성 분석에 따른 DTV 네비게이션 디자인에 관한 연구

김현희(아주대학교)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

가상현실 시스템을 이용한 일화기억 연구

김현택(고려대학교) ; 우성호(고려대학교) ; 이승환(인제대학교부속일산백병원)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용편의성이 강화된 유니버설 웹 네비게이션 디자인에 관한 연구

배윤선(숭실사이버대학교)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

인지 비주얼 정보학

김현희(명지대학교)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

감성검색법을 기초로 한 정보기기 콘텐츠 디자인 연구

김돈한(울산대학교)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

지구지형모델을 중심으로 한 상호작용 3차원영상 네비게이션 모델연구 ; The Interactive 3D Navigation Design focused on the Earth Terrain Model

김진희(백제예술대학교)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

남중국해 분쟁과 베트남의 전략 ; The South China Sea Disputes and The Strategy of Vietnam

김석수(한국외국어대학교)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

하이퍼텍스트 서사(디지털 스토리텔링) 이론 심화 및 창작 기반 확산을 위한 연구

장노현(한국학중앙연구원)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (7)
 5. Sau 2010  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 김진희
 2. 김현희
 3. 장노현
 4. 박은정
 5. 김돈한

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...