skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kosch, Thomas xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chances and Challenges of Using Assistive Systems in Education

Kosch, Thomas ; Knierim, Pascal ; Woźniak, Paweł ; Schmidt, Albrecht

DOI: 10.18420/muc2017-ws08-0343

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and Opportunities of Mixed Reality Systems in Education

Knierim, Pascal ; Kosch, Thomas ; Hoppe, Matthias ; Schmidt, Albrecht

DOI: 10.18420/MUC2018-WS07-0471

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...