skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: Impact of the C1431T Polymorphism of the Peroxisome Proliferator Activated Receptor-Gamma (PPAR-γ) Gene on Fasted Serum Lipid Levels in Patients with Coronary Artery Disease

Oladi M. ; Nohtani M. ; Avan A. ; Mirhafez S.R. ; Tajbakhsh A. ; Ghasemi F. ; Asadi A. ; Elahdadi Salmani M. ; Mohammadi A. ; Hoseinzadeh L.

DOI: 10.6084/m9.figshare.5241790 ; Related DOI: 10.1159/000381358

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: Impact of the C1431T Polymorphism of the Peroxisome Proliferator Activated Receptor-Gamma (PPAR-γ) Gene on Fasted Serum Lipid Levels in Patients with Coronary Artery Disease

Oladi M. ; Nohtani M. ; Avan A. ; Mirhafez S.R. ; Tajbakhsh A. ; Ghasemi F. ; Asadi A. ; Elahdadi Salmani M. ; Mohammadi A. ; Hoseinzadeh L.

DOI: 10.6084/m9.figshare.5241790.v1 ; Related DOI: 10.1159/000381358 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5241790

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mohammadi A.
  2. Tajbakhsh A.
  3. Nohtani M.
  4. Avan A.
  5. Oladi M.

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...