skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

LILRB2 Interaction with HLA Class I Correlates with Control of HIV-1 Infection

Bashirova, Arman A. ; Martin - Gayo, Enrique ; Jones, Des C. ; Qi, Ying ; Apps, Richard ; Gao, Xiaojiang ; Burke, Patrick S. ; Taylor, Craig J. ; Rogich, Jerome ; Wolinsky, Steven ; Bream, Jay H. ; Duggal, Priya ; Hussain, Shehnaz ; Martinson, Jeremy ; Weintrob, Amy ; Kirk, Gregory D. ; Fellay, Jacques ; Buchbinder, Susan P. ; Goedert, James J. ; Deeks, Steven G. ; Pereyra, Florencia ; Trowsdale, John ; Lichterfeld, Mathias ; Telenti, Amalio ; Walker, Bruce D. ; Allen, Rachel L. ; Carrington, Mary ; Yu, Xu G.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trowsdale, John
  2. Telenti, Amalio
  3. Martinson, Jeremy
  4. Bashirova, Arman A.
  5. Kirk, Gregory D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...