skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Implementation Science to Guide the Integration of Evidence-Based Family Interventions into Primary Care

Smith, J.D. Dean ; Polaha, Jodi

DOI: 10.18131/G3CX3P

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic Classification of Communication Logs into Implementation Stages via Text Analysis

Wang, Dinding ; Ogihara, Mitsunori ; Gallo, Carlos ; Villamar Ibarra, Juan Andres ; Smith, J.D. Dean ; Vermeer, Wouter Hubertus ; Cruden, Gracelyn ; Benbow, Nanette Dior ; Brown, C Hendricks

DOI: 10.18131/G3GP7Q

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167364: Experimental Crystal Structure Determination

Smith, J.D. ; Hanusa, T.P. ; Young Junior, V.G.

DOI: 10.5517/cc5m4vr ; Related DOI: 10.1021/ja015626j

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167365: Experimental Crystal Structure Determination

Smith, J.D. ; Hanusa, T.P. ; Young Junior, V.G.

DOI: 10.5517/cc5m4ws ; Related DOI: 10.1021/ja015626j

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 162005: Experimental Crystal Structure Determination

Al-Juaid, S.S. ; Avent, A.G. ; Eaborn, C. ; El-Hamruni, S.M. ; Hawkes, S.A. ; Hill, M.S. ; Hopman, M. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc5fkz3 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01032-4

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 162006: Experimental Crystal Structure Determination

Al-Juaid, S.S. ; Avent, A.G. ; Eaborn, C. ; El-Hamruni, S.M. ; Hawkes, S.A. ; Hill, M.S. ; Hopman, M. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc5fl05 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01032-4

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 162004: Experimental Crystal Structure Determination

Al-Juaid, S.S. ; Avent, A.G. ; Eaborn, C. ; El-Hamruni, S.M. ; Hawkes, S.A. ; Hill, M.S. ; Hopman, M. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc5fky2 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01032-4

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 162001: Experimental Crystal Structure Determination

Al-Juaid, S.S. ; Avent, A.G. ; Eaborn, C. ; El-Hamruni, S.M. ; Hawkes, S.A. ; Hill, M.S. ; Hopman, M. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc5fkvz ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01032-4

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 162002: Experimental Crystal Structure Determination

Al-Juaid, S.S. ; Avent, A.G. ; Eaborn, C. ; El-Hamruni, S.M. ; Hawkes, S.A. ; Hill, M.S. ; Hopman, M. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc5fkw0 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01032-4

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 162000: Experimental Crystal Structure Determination

Al-Juaid, S.S. ; Avent, A.G. ; Eaborn, C. ; El-Hamruni, S.M. ; Hawkes, S.A. ; Hill, M.S. ; Hopman, M. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc5fkty ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01032-4

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 162003: Experimental Crystal Structure Determination

Al-Juaid, S.S. ; Avent, A.G. ; Eaborn, C. ; El-Hamruni, S.M. ; Hawkes, S.A. ; Hill, M.S. ; Hopman, M. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc5fkx1 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01032-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, J.D.
  2. Hopman, M.
  3. El-Hamruni, S.M.
  4. Al-Juaid, S.S.
  5. Hawkes, S.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...