skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspects of organometallic chromium nitrosyl chemistry

Shaw, Michael J.

DOI: 10.14288/1.0061797

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time studies of battery electrochemical reactions inside a transmission electron microscope.

Leung, Kevin ; Hudak, Nicholas S. ; Liu, Yang ; Liu, Xiaohua H. ; Fan, Hongyou ; Subramanian, Arunkumar ; Shaw, Michael J. ; Sullivan, John Patrick ; Huang, Jian Yu; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/10.8174

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-speed, sub-pull-in voltage MEMS switching.

Spahn, Olga Blum ; Brewer, Steven ; Olsson, Roy H. ; Bogart, Gregory R. ; Luck, David L. ; Watts, Michael R. ; Shaw, Michael J. ; Nielson, Gregory N. ; Resnick, Paul James ; Tigges, Christopher P. ; Grossetete, Grant David; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/928822

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-lightweight telescope with MEMS adaptive optic for distortion correction.

Spahn, Olga Blum ; Cowan, William D. ; Shaw, Michael J. ; Adams, David Price ; Sweatt, William C. ; Dagel, Daryl James ; Grine, Alejandro J. ; Mani, Seethambal S. ; Resnick, Paul James ; Gass, Fawn Renee ; Grossetete, Grant David; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/920763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shaw, Michael J.
  2. United States. Department Of Energy.
  3. Resnick, Paul James
  4. Spahn, Olga Blum
  5. Grossetete, Grant David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...