skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A discontinuous galerkin formulation for solid dynamics

Peraire Guitart, Jaume ; Bonet Carbonell, Javier ; Huerta, Antonio ; Persson, Per Olof ; Vidal Seguí, Yolanda; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Matemàtica Aplicada Iii ; Universitat Politècnica De Catalunya. Codalab - Control, Modelització, Identificació I Aplicacions ; Universitat Politècnica De Catalunya. Lacàn - Mètodes Numèrics En Ciències Aplicades I Enginyeria

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...