skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANZSCTS President's Address

Costa, Robert

Heart, Lung and Circulation, January 2014, Vol.23(1), pp.e24-e25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1443-9506 ; DOI: 10.1016/S1443-9506(14)00049-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting the Information-Centric 2001 Quadrennial Defense Review: The Case for an Information Service

Costa, Robert; AIR COMMAND AND STAFF COLL MAXWELL AFB AL

Accession Number: ADA420669 ; Report Number: AU/ACSC/028/2002-04

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting the Information-Centric 2001 Quadrennial Defense Review: The Case for an Information Service

Costa, Robert; US Dept of the Air Force; AIR COMMAND AND STAFF COLL MAXWELL AFB AL

DOI: 10.21236/ADA420669

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manufacturing Industry, Industry Study, Spring 2009

Shuib, Ahmad Afandi bin ; Brennan, Kevin ; Christman, K. I ; Costa, Robert ; Durdin, Timothy R ; Edghill, Janet ; Hill, Chris D ; Keenan, John D ; Martin, Andrew N ; Meale, David S ; Powers, Douglas A ; Pratt, Everett S ; Rea, David ; Setliff, Christopher L ; Tate, Myra C ; Wilson, Jeffrey F; INDUSTRIAL COLL OF THE ARMED FORCES WASHINGTON DC

Accession Number: ADA514318

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Costa, Robert
  2. Tate, Myra C
  3. Shuib, Ahmad Afandi bin
  4. Edghill, Janet
  5. Keenan, John D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...