skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating eligibility and participation for the WIC program: phase I report

Ver Ploeg , Michele. ; Betson , David. ; National Research Council (U.S.) ; Panel To Evaluate The Usda'S Methodology For Estimating Eligibility And Participation For The Wic Program. ; National Research Council (U.S.) ; Committee On National Statistics. ; Special Supplemental Nutrition Program For Women, Infants, And Children (U.S.)

p.;

ISBN: 0309075904

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing research data

Fienberg , Stephen E. ; Martin , Margaret E. ; Straf , Miron L. ; National Research Council (U.S.) ; Committee On National Statistics.

p.;

ISBN: 030903499X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Evaluation Studies: The Case of Bilingual Education Strategies

Meyer, Michael M., Ed ; Fienberg, Stephen E., Ed; National Academy of Sciences - National Research Council, Washington, DC. Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 0309047285 ; ISBN: 9780309047289

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating a Center for Education Statistics: A Time for Action

Levine, Daniel B., Ed; National Academy of Sciences - National Research Council, Washington, DC. Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; National Academy of Sciences - National Research Council, Washington, DC. Committee on National Statistics (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...