skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sensor-based fine telemanipulation for space robotics
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensor-based fine telemanipulation for space robotics

Andrenucci, M. ; Dario, P. ; Bergamasco, M.; Pisa Univ.

JPL, California Inst. of Tech., Proceedings of the NASA Conference on Space Telerobotics, Volume 4; p 101-107

90N29841; 19900020525

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andrenucci, M.
  2. Dario, P.
  3. Bergamasco, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...