skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 558  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching efficiency and business cycle fluctuations

Groshenny, Nicolas

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petro populism

Torvik, Ragnar

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neoclassical Growth and the Natural Resource Curse Puzzle

Pérez-Sebastián, Fidel

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse and Fiscal Policy Volatility

Halland, Håvard

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incidence, Onset and Duration of Civil Wars: A Review of the Evidence

Dimico, Arcangelo

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource Wealth and Entrepreneurship: A Blessing or a Curse?

Farzanegan, Mohammad Reza

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Resource Curse and Poverty in Appalachian America

Lobao, Linda

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource Management and Transition in Central Asia, Azerbaijan, and Mongolia

Pomfret, Richard

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource curse: new evidence on the role of institutions

Jafari, Yaghoob

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil for Uganda – or Ugandans? Can Cash Transfers Prevent the Resource Curse? - Working Paper 261

Gelb, Alan

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse revisited: Governance and natural resources

Gröning, Steffen

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commodity Price Volatility and the Sources of Growth

Raissi, Mehdi

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Do Some Oil Exporters Experience Civil War But Others Do Not? – A Qualitative Comparative Analysis of Net Oil-Exporting Countries

Richter, Thomas

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Chad affected by Dutch or Nigerian disease?

Loening, Josef

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firm Performance and Wages: Evidence from Across the Corporate Hierarchy

van Reenen, John

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education, Rent-seeking and the Curse of Natural Resources

Wadho, Waqar

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Giant Oilfield Discoveries Fuel Internal Armed Conflicts?

Michaels, Guy

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giant oilfields and civil conflict

Michaels, Guy

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital mobility ? a resource curse or blessing? How, when, for whom?

Sato, Yasuhiro

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Giant Oilfield Discoveries Fuel Internal Armed Conflicts?

Michaels, Guy

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 558  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (330)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (24)
 2. 2005đến2007  (73)
 3. 2008đến2010  (171)
 4. 2011đến2014  (202)
 5. Sau 2014  (87)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (72)
 2. German  (1)
 3. Korean  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Deschamps, Robert
 2. Itf
 3. Poelhekke, Steven
 4. Michaels, Guy
 5. Torvik, Ragnar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...