skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31.223  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

OS6 - Metals

Toxicology Letters, 28 August 2011, Vol.205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4274

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

P16: Metals

Toxicology Letters, 10 October 2016, Vol.259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4274

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterogeneous catalysis by metals: New synthetic methods and characterization techniques for high reactivity

Gong, Jinlong ; Rioux, Robert

Catalysis Today, 2011, Vol.160(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5861 ; DOI: 10.1016/j.cattod.2010.09.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Management of Precious Metals

McAleer, Michael

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Management of Precious Metals

McAleer, Michael

Toàn văn sẵn có

6
Additively Manufactured Metals in Oxygen Systems Project
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additively Manufactured Metals in Oxygen Systems Project

Tylka, Jonathan

20150010423; JSC-CN-33566

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precious Metals

Rice, Cynthia ; Byrne, Des ; Delaney, Richard ; Heltzel, Rudolf ; O Domhnail, Tomas ; Blagden, John ; Donovan, Peter ; Doyle, Martin ; Bette, Franz ; Kelly, Jim ; Stewart, Aoibheann ; Andersen, (Asger) Max ; O'Driscoll, Martin ; Kilkenny Design Workshops

DOI: 10.7486/DRI.x346dv289

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coatings for corrosion protection of metals and alloys

Yang, Lijia

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lode Metals

British Columbia. Legislative Assembly

DOI: 10.14288/1.0356287

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

LODE METALS

British Columbia. Legislative Assembly

DOI: 10.14288/1.0364185

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lode Metals

British Columbia. Legislative Assembly

DOI: 10.14288/1.0349173

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lode Metals

British Columbia. Legislative Assembly

DOI: 10.14288/1.0355803

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

amorphous metals

ali ahmad Alem

DOI: 10.13140/RG.2.2.15125.93929

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

LODE METALS

British Columbia. Legislative Assembly

DOI: 10.14288/1.0364476

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

LODE METALS

British Columbia. Legislative Assembly

DOI: 10.14288/1.0367841

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lode Metals

British Columbia. Legislative Assembly

DOI: 10.14288/1.0355413

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiral primaries in strange metals

Isachenkov, Mikhail ; Kirsch, Ingo ; Schomerus, Volker

DOI: 10.3204/PUBDB-2014-04087 ; Related DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2014.06.004 ; Related ISSN: 0550-3213 ; Related ISSN: 1873-1562

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals' Toxicity

Tahar Abdulaziz Suliman

DOI: 10.13140/RG.2.2.21801.39525

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quasicrystal and Metals

Luciano Nascimento

DOI: 10.13140/RG.2.1.1162.7361

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lode Metals CONTENTS

British Columbia. Legislative Assembly

DOI: 10.14288/1.0349116

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31.223  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5.332)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (1.243)
 2. 1958đến1972  (3.432)
 3. 1973đến1987  (2.566)
 4. 1988đến2003  (6.844)
 5. Sau 2003  (16.385)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.511)
 2. German  (294)
 3. Norwegian  (213)
 4. Russian  (117)
 5. Swedish  (66)
 6. French  (35)
 7. Korean  (23)
 8. Chinese  (21)
 9. Dutch  (8)
 10. Spanish  (8)
 11. Portuguese  (5)
 12. Catalan  (4)
 13. Italian  (4)
 14. Ukrainian  (4)
 15. Japanese  (2)
 16. Romanian  (2)
 17. Slovak  (1)
 18. Thai  (1)
 19. Estonian  (1)
 20. Danish  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kilkenny Design Workshops
 2. Uggerud, Hilde Thelle
 3. Xignite
 4. Violina R. Angelova
 5. McAleer, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...