skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Báo cáo kỹ thuật xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent grasping with natural human-robot interaction.(Technical report)

Zhou, Yuliang ; Chen, Mingxuan ; Du, Guanglong ; Zhang, Ping ; Liu, Xin

Industrial Robot, 2018, Vol.45(1), pp.44-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-991X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human robot interaction for manipulation tasks based on stroke gesture recognition.(Technical report)

Li, Jiajun ; Tao, Jianguo ; Ding, Liang ; Gao, Haibo ; Deng, Zongquan ; Luo, Yang ; Li, Zhandong

Industrial Robot, 2017, Vol.44(6), pp.700-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-991X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid filters and feedback mechanism for wearable-based human-manipulator interface.(Technical report)

Ping Zhang ; Bei Li ; Guanglong Du

Industrial Robot, 2015, Vol.42(5), pp.485-495 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-991X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Xin
  2. Li, Jiajun
  3. Li, Zhandong
  4. Zhou, Yuliang
  5. Tao, Jianguo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...