skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Báo cáo kỹ thuật xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Illustration of year-to-year variation in wheat spectral profile crop growth curves - NASA-TM-82199
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illustration of year-to-year variation in wheat spectral profile crop growth curves - NASA-TM-82199

Jones, C. ; Gonzalez, P.; NASA Johnson Space Center

81N12514; 19810004003; SR-J0-00489; JSC-16817; E81-10032; NASA-TM-82199

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gonzalez, P.
  2. Jones, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...